Categories


Authors

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2013

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2013

AFIS_2013.jpg

Mimarlar Derneği 1927 tarafından 5 yıl önce başlatılan “Mimarlıkta Eleştirel 
Okumalar–Metin Yarışması”nın amacı; mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık 
konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları 
değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu 
doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. 
 
Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması, mimarlık düşün ve uygulamasının 
“özgürleştirici” bir nitelik edinebilmesinin ön-koşuludur. Bu nedenle, mimarlığın 
kuramsal çatkıları, ezber bozan okumalar, aykırı yaklaşımlar ve duruşlarla 
sınanmalı; eleştirel okumanın araç ve yöntemleriyle yeniden ve ısrarla tartışmaya 
açılmalıdır. 
 
Mimarlar Derneği 1927, betimlediğimiz türden eleştirel okumaların 
yaygınlaşmasına katkıda bulunmakta; mimarlığın salt yaratıcı olmanın ötesinde, 
özgürleştirici bir nitelik de edinmesi gerektiğine işaret ederek, günümüz 
mimarlığının geleceğin mimarlığına nasıl bir altyapı hazırladığının izini, genç 
araştırmacılar aracılığıyla sürmektedir. 
 
Bu yıl yarışma, konunun içeriği de göz önüne alınarak, tüm üniversite 
öğrencilerinin katılımına açılmıştır. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar 
bir kitapta derlenerek yayınlanacaktır. 
 
Yarışmanın konusu: “Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/Yer” teması 
olarak belirlenmiştir. 

KONU ÜZERİNE

Mimarlık, mekan oluşturmak, mekanı anlamak ve dönüştürmek etrafında 
gerçekleşiyor. Mekan tanımının çeşitlenmesiyle, neyin mimari olduğuna dair tarifler 
de genişliyor. Mekan üzerine tartışmalar, özellikle toplumsal hareketlerin canlılık 
kazandığı 70’lerden bu yana zenginleşti ve sadece mimarlığın değil, sosyal 
bilimlerin de merkezine oturdu. Bir başka deyişle, ‘mekan’ ve ‘yer’ kavramları, yeni 
sosyo-ekonomik okumalar için temel oluşturdu. 
 
Haziran 2013’ten bu yana, ‘Gezi Parkı Direnişi’yle İstanbul’da başlayan, sonra 
diğer şehirlere yayılan, temel olarak sanal mekan ve fiziksel mekanın birlikte 
örgütlenmesiyle yürüyen çatışmalar ve uzlaşmalar silsilesine tanık olmaktayız. 
Belki de onyıllardır ilk defa, Abbasağa Parkı’nda ya da benzeri yerlerde, amfitiyatro 
tipolojisinde yapılmış bir mekan, tasarlanış amacına uygun olarak kullanıldı. 
‘Mekan’ın bizim varlığımızın ve geleceğimizin bir parçası olduğu hatırlandı; ‘yer’in 
hem düşünsel, hem de gündelik yaşantı ve deneyimlerimizin bir uzantısı olduğu 
yeniden öğrenildi. Tartışmanın hem nesnesi hem de zemini olarak, özellikle kentsel ‘mekan’ın ve kentte ‘yer’lerin, herkese ait kavram ve olgular çerçevesinde
tartışılması gündemi belirledi. 
 
Sosyal ve ekonomik olduğu kadar mekansal da olan bu dönüşümü anlamak ve 
anlamlandırmak bu yılki yarışmanın konusunu oluşturuyor. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ: 

Yarışmanın ilanı :31 Aralık 2013 Salı 
Son soru sorma tarihi :21 Ocak 2014 Salı 
Son yazı gönderme tarihi ve saati :25 Mart 2014 Salı, saat 24.00 
Yarışma sonuçlarının açıklanması :22 Nisan 2014 Salı 

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ:

Adnan Aksu 
Ali Cengizkan 
Figen Kıvılcım Çorakbaş 
İlhan Kesmez 
Serpil Özaloğlu

ÖDÜLLER:

Yarışmanın toplam ödülü olan 3.500 (üçbinbeşyüz) TL, başarılı bulunan 
katılımcılara, Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

Daha fazla bilgi için Şartname

 

 

 

 

UNESCO Miras Kenti Yolunda Amasra

UNESCO Miras Kenti Yolunda Amasra

Kemal Kurdaş Anıt Mezar Mimari Proje Yarışması Sonuçları

Kemal Kurdaş Anıt Mezar Mimari Proje Yarışması Sonuçları