Categories


Authors

Mesleki ve Toplumsal Haklarımız İçin Dayanışmaya Devam..!

Mesleki ve Toplumsal Haklarımız İçin Dayanışmaya Devam..!

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi

31 Aralık 2013

17 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan ve kamuoyu tarafından “Asrın Soygunu” olarak nitelenen üst düzey “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturmalarının geldiği aşamada; Mimarlar Odası olarak bugüne kadar kamuoyunu bilgilendirmek üzere yaptığımız açıklamaların, ilgili idareleri uyarmak üzere hazırladığımız raporların ve açtığımız davaların ne kadar haklı ve yerinde olduğu açıkça görülmektedir.

Ortaya konan “yolsuzluk ve rüşvet” dosyaları, daha çok imar planlarının yapılışındaki usulsüzlük ve hukuka aykırılıklar ve kentlerin yağması ile sonuçlanan imar uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

2002 yılından beri AKP İktidarları döneminde ekonomik kalkınma “inşaat sektörü ve özellikle TOKİ’nin bu alandaki faaliyetleri” üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye'de konut üretim sektörünün teşvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kuruluş amacı dışına çıkarılarak “rant ve yağma” aracı haline dönüştürülmüştür. Ağırlıklı olarak iktidara yakın sermaye gruplarına yapılan ihalelerde, hukuk kuralları ve ihale mevzuatı açıkça ihlal edilmiştir. Bu ihlaller denetim kurumlarınca tespit edilmesine rağmen üstü kapatılmaya çalışılmış ve ne yazık ki sorumlular hakkında bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır.

Avrupa Birliği’nin önerileri doğrultusunda 2002 yılında çıkarılan Kamu İhale Kanununda, doğrudan ve dolaylı birçok kanun değişikliğiyle “açıklık ve rekabet” anlayışından uzaklaşılmış; ihale mevzuatı yolsuzluk ve usulsüzlüklere daha açık hale getirilmiş ve kamu kaynakları heba edilmiştir.

2011 yılında çıkarılan 644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm imar yetkileri ile donatılmış ve Bakanlıkça yürütülen işlemlerin bahsi geçen soruşturmaya konu olduğu anlaşılmıştır.

Başbakan Erdoğan’ın talimatlarıyla başta “Kentsel Dönüşüm Projeleri” ve “Özel Proje Alanları” olmak üzere, tüm imar uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle yürütülürken; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, İmar Kanununda yapılan değişiklikler ve diğer yasal düzenlemeler yoluyla kıyılarda, tarım alanlarında, meralarda, orman alanlarında ve sit alanlarında talanın önü açılmıştır.

Bu uygulamaları yakından takip eden ve inceleyen denetim kurumları, yargı organları, basın kuruluşları, sivil ve demokratik toplum örgütleri, “şiddet” de dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle susturulmaya ve baskı altına alınmaya çalışılmıştır.

“Otoriter ve yağmacı” anlayışa direnen; “kamu ve toplum yararı” çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Meslek Odaları İktidarın açık hedefi olmuştur.

Soruşturmanın gündeme geldiği tarihte, Bakanlar Kurulu kararı ile, “yolsuzluk ve usulsüzlüklerin” odağında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “özerk kamu kuruluşu” niteliğinde olan Meslek Odaları üzerinde “mali ve idari” denetim yapma yetkisi verilmiştir. 

Bizler,

Başbakan Erdoğan’ın talimatları ile yürütülen; demokrasiye, hukuka, bilime, şehircilik ilkelerine, mimarlığa, kamu ve toplum yararına aykırı uygulamaların bir an önce durdurulması gerektiğini önemle belirtmekteyiz.

Bu bağlamda; imar kararlarının verildiği ve usulsüz ihalelerin yürütüldüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kurumların denetlenmesi; başta siyasi sorumlular olmak üzere tespit edilen tüm sorumluların hukuki ve cezai olarak takibi, tüm yurttaşların olduğu gibi bizlerin de beklentisidir. 

Meslek Odası olarak, tüm duyarlı toplum kesimleri ile dayanışma içerisinde İktidar tarafından sistemli bir şekilde sürdürülen “soygun, yağma ve şiddet” politikaları karşısında “mesleki ve toplumsal” haklarımızı sonuna kadar savunmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2014 yılının “umutlarımızın gerçekleşeceği” bir dayanışma yılı olması dileği ile bütün meslektaşlarımızın, mimarlık dostlarının ve yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz…

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

Kentsel Dönüşüm Fikirtepe'ye Yaramadı!

Kentsel Dönüşüm Fikirtepe'ye Yaramadı!

Çapulcuların İsyanı

Çapulcuların İsyanı