Back to All Events

‘Felsefeden Siyasete Bir Gezi’ Sempozyumu 9-10-11 Nisan’da Msgsü’de


                                          FELSEFEDEN SİYASETE BİR GEZİ
                            Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
                                                     9, 10, 11 Nisan 2014
                             Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı, MSGSÜ

 

Mitoslara, dinsel metinlere ve nasihatlere dayalı siyasî düşünüş ile siyaset teorisi arasında bir fark olduğu söylenir. Bu farkı sağlayan şey, yönetenler ile yönetilenler arasında klasik anlamda dolaysız bir ilişki olmasıyla, yine bu ikisi arasında bir katmanın ya da hareketin ortaya çıkması, açılan alan üzerinden ilkelere ve ölçütlere dayalı bir temellendirmeye gidilmesidir. Kadim Greklerde böyle bir kamusallık ihtiyacının doğması, Perikles’in Cenaze Söylevi’nde gün gibi açıktır. Klasik yöneten-yönetilen ilişkisi ve buna istinaden toplumsal işbölümüne dayalı bir toplumsal-siyasî alan artık Atina toplumunu tatmin etmemektedir. Öyleyse, toplumsal işbölümünün ve zorunlu ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra yurttaşların siyasete katılımı da esastır. Devlet eserinde Platon, sadece toplumsal işbölümünü merkeze almakla ve yasanın, nomosun poliste yer bulmasının önüne “doğalcılaştırma” eğilimiyle geçerek Perikles’in düşüncesinin gerisine düşmüştür; dahası, özgürlüğün ve eşitliğin yan yana düşünülmesinin önüne geçmiş, bu da yurttaşların kendilerini tam olarak ifade edebildikleri kamusal alanın daralmasına yol açmıştır. Devlet Adamı ve Yasalar, ardından Aristoteles’in Politika’sı, bu alanın yeniden açılarak, hukukun ve yasanın polise tekrar kabulünü beraberinde getirmiştir.
Modern dünyada da benzer bir ihtiyacın ve hareketliliğin olduğundan söz edilebilir. Birey ile devlet arasında yeni bir toplumsallık alanı olan burjuva/sivil toplum görünür hâle gelmiş, “burjuva” (bourgeoise) ile “insan”ın (home) özdeşliği düşüncesi siyaset felsefesinde yepyeni bir kavramsallaştırmaya gidilmesini sağlamış, aklın “özel” kullanımının yanı sıra “kamusal” kullanımı da mercek altına alınmıştır. Ne var ki toplumsal eşitsizlik, toplumsal olan ile siyasî olanın ayrışması, egemenliğin meşruiyeti gibi problemler bizi teori ile reel-politik arasındaki ilişkinin neliğini düşünmeye sevk etmiştir. Böyle bir hattın izini sürmek, politik-ekonominin eşlik ettiği bir teorinin yeni dünyayı açıklamada ne derece önemli olduğu düşüncesini akıllara getirir.
Siyaset felsefesinin tarih boyunca süregelen temel meseleleri günümüzde bambaşka şekillerde tartışılmakta, Gezi Olayları gibi dünya ölçeğindeki yeni toplumsal hareketlere teorinin içerisinden de bir karşılık bulma çabaları doğmaktadır. Ülkenin ve dünyanın bu yakıcı gündeminde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü olarak düzenleyeceğimiz Felsefeden Siyasete Bir Gezi Sempozyumu’nda, “Kalabalık, Halk, Çokluk”, “Şiddetin Yasası, Yasanın Şiddeti”, “Kimin Adaleti?”, “Yeni Egemenlik Biçimleri”, “Başkaldırının Öznesi”, “Ahlâkîlik mi, Etik Yaşam mı?”, “Eleştiri, Devrim, Direniş”, “Özerkliğin Sınırı?” ve “Arzu, İhtiyaç ve Tatmin” başlıklı konulara yer vermek, böylelikle felsefenin Türkiye’de söz söylemesi gerektiğini düşünerek yerellik-evrensellik ilişkisi ve geriliminde bu sözün ne ölçüde güçlü bir söz olup olmadığını hep beraber görmek istiyoruz
.

 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

9 Nisan 2014 Çarşamba

AÇILIŞ KONUŞMALARI (10.00-10.30)

MSGSÜ REKTÖRÜ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
FELSEFE BÖLÜMÜ BAŞKANI

OTURUM 1 (10.30-12.30): “KALABALIK, HALK, ÇOKLUK”
Moderatör: Güçlü Ateşoğlu – Konuşmacılar: Mehmet Şiray – Nazile Kalaycı – Bülent Eken

* ÖĞLEN YEMEĞİ ARASI

OTURUM 2 (13.30-15.30): “ARZU, İHTİYAÇ, TATMİN”
Moderatör: Erdoğan Yıldırım – Konuşmacılar: Ali Akay – Elif Çırakman – Çetin Balanuye

* ÇAY/KAHVE ARASI

OTURUM 3 (15.45-17.45): “BAŞKALDIRININ ÖZNESİ”
Moderatör: Sibel Yardımcı – Konuşmacılar: Kurtul Gülenç – Barış Parkan – Şükrü Argın

* Açılış Kokteyli

 

10 Nisan 2014 Perşembe

OTURUM 4 (10.30-12.30): “ŞİDDETİN YASASI, YASANIN ŞİDDETİ”
Moderatör: Kubilay Aysevener – Konuşmacılar: Refik Güremen – Zeynep Direk – Feysel Taşçıer

* ÖĞLEN YEMEĞİ ARASI

OTURUM 5 (13.30-15.30): “AHLÂKÎLİK Mİ, ETİK/TÖREL YAŞAM MI?”
Moderatör: Ertuğrul R. Turan – Konuşmacılar: Uluğ Nutku – Hakan Poyraz – Erdoğan Yıldırım – Güçlü Ateşoğlu

* ÇAY/KAHVE ARASI

OTURUM 6 (15.45-17.45): “YENİ EGEMENLİK BİÇİMLERİ”
Moderatör: Erdal Yıldız – Konuşmacılar: Levent Aysever – Devrim Sezer – Ömer Turan

 

11 Nisan 2014 Cuma

OTURUM 7 (10.30-12.30): “ÖZERKLİĞİN SINIRI?”
Moderatör: Cemil Güzey – Konuşmacılar: Gerrit Steunebrink – Yıldız Silier – Hakan Çörekçioğlu

* ÖĞLEN YEMEĞİ ARASI

OTURUM 8 (13.30-15.30): “KİMİN ADALETİ?”
Moderatör: Mehmet Şiray – Konuşmacılar: Ertuğrul R. Turan – Solmaz Zelyüt – Kubilay Aysevener

* ÇAY/KAHVE ARASI

OTURUM 9 (15.45-17.45): “ELEŞTİRİ, DEVRİM, DİRENİŞ”
Moderatör: H. Bülent Gözkân – Konuşmacılar: Nilgün Toker – Türker Armaner – Eylem Canaslan