Back to All Events

Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu


  • Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Bahariye/İstanbul Türkiye (map)
01012014_tmmobmim.jpg

23-24 Ocak 2014, İstanbul
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Bahariye/İstanbul

TMMOB Mimarlar Odası, gerek küresel politikaların ülkemize yansımaları gerek çok yakın geçmişte Taksim Gezi Parkından başlayarak tüm yurda yayılan, toplumun “söz söyleme” iradesi ve yaşadığı kente - çevreye karşı duyarlılığını dikkate alarak; 2014 Yerel Seçimleri öncesinde toplumsal-kültürel yaşamın önemli bir öğesi olan mimarlığın sorumlulukları çerçevesinde; dünyamız, ülkemiz ve mesleğimizin geleceğine ilişkin endişelerini, politika ve önerilerini, ülkemiz politik ortamına, yerel yönetimlere talip olanlara ve kamuoyuna iletmek üzere “YEREL YÖNETİMLER KENTLEŞME ve DEMOKRASİ SEMPOZYUM” unu gerçekleştirmektedir.

Ülkemiz kentlerinin 1980 sonrası dönemde şekillendirilmesi sürecinde; başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerde ve devlet kurumlarında, kamu ve toplum yararını merkeze alan bir anlayış yerine; belirli sermaye gruplarının ihtiyaçlarına yanıt veren bir yaklaşımı hiç bir dönemde olmadığı ölçüde benimseyen bir yaklaşımın öne çıkarıldığını görmekteyiz. Kenti bir bütün olarak görmekten uzak duran bu anlayış, ne yazık ki kentleri, rantın ve sermayenin ihtiyaçlarının maksimize edildiği mekânlar olarak görmektedir.

Bu süreçte, işlev alanları daraltılan, bağımsız idari otoriteler oluşturularak kuralsızlaştırılan, bütüncül planlama işlevi kalmayan, hizmet alanları özelleştirilen, yabancılaştırılan ve piyasa mekanizmasına terk edilen yönetimlerin, kamusal-toplumsal işlevini de giderek yitirmeye başladığı gözlemlenmektedir. Bu süreç devletin sosyal niteliğinin çöküşünü hızlandırmış, kent yoksulluğunun artmasına neden olmuş ve bugün yerel yönetimler eliyle seçim rüşveti olarak dağıtılan yardımların ciddi ahlaki bir sorun olmasına karşın, ne yazık ki kabul görmesini sağlamıştır. Bu süreçle bağlantılı olarak toplumsal-kültürel yaşam değerlerimiz, mekânlarımız ve alışkanlıklarımız da hızla değişmekte ve yabancılaşmaktadır.

Bilgiyi, etik değerleri, kamu yararını ve denetimi dışlayan bu gelişmeler; yaşam mücadelesi veren halkımız ve “aydınlanma”nın ürettiği değerlerimiz olan bilim, kültür, sanat ve meslek insanları açısından kaygı vericidir.

TMMOB Mimarlar Odası, yaşadığımız yerel seçimler sürecinin, yerel yönetimler odaklı olmakla birlikte, bağlantılı olarak mevcut yönetim algılayışının değişmesine yönelik politikaların oluşturulması için bir olanak yarattığının farkında olarak; yerel seçimler sürecinin demokratik esaslar içinde yaşamsal sorunların gündeme taşındığı bir platform olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu kapsamda seçim yatırımlarını kentsel yağma sürecine endeksli yapan siyasi organların davranışlarını izleyerek, değerlendirmelerini kamuoyuna ve ilgililere yerinde sunmayı sürdürmektedir.

Mimarlar Odası; bu amaçla planlama ve uygulama odaklı birçok değerlendirmenin yanı sıra, TOKİ ve kamu konut inşaat uygulamalarını, yerel yönetimlerin alan kullanımına ilişkin politikalarını, ulaşım, afet, altyapı gibi temel hizmetlerini, özel projeler, kentsel yenileme ve dönüşüm projelerini, kente ve çevreye karşı işlenen suçları, doğal kültürel mirası – kent kimliğini yok edici nitelikteki uygulamaları ve bunların toplumumuzun mekansal, kültürel ve sanatsal yaşamına yansımalarını özel olarak izlemeye ve değerlendirmeye devam etmektedir.

Mimarlar Odası; ülke ve kent demokrasisinin geleceği için kent, mimarlık, çevre, kültür, sanat ve demokrasi politikalarına ilişkin bilim, sanat ve meslek insanlarının katılımıyla düzenlediği “YEREL YÖNETİMLER KENTLEŞME ve DEMOKRASİ SEMPOZYUMU” ile yerel yönetimlerin ve toplumun günümüzdeki kentsel sorunlar ile baş edebilmesini olanaklı kılacak bir dizi ortak ilke ve kavram oluşturmalarına katkıda bulunmak, kentlerin toplumla birlikte yönetiminde sergilenmesi gereken yaklaşımların ana hatlarına ilişkin ipuçları vermek ve yaşanılır demokratik, katılımcı bir kentsel yaşam biçiminin çerçevesini çizmeye yönelik farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. 


23 OCAK 2014 - PERŞEMBE

09.00 – 10.00

KAYIT


10.00 – 11.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Deniz İncedayı

MMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük kent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Muhcu

TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Soğancı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı


11.00 – 11.15

ARA


11.15 – 13.00

1. OTURUM: KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI

Oturum Yöneticisi: Prof Dr. Aziz Konukman

Cengiz Bektaş

Prof. Dr. İlhan Tekeli

Doç. Dr. Tarık Şengül

Mustafa Sönmez


13.00 – 13.30

ÖĞLE YEMEĞİ


13.30 – 15.15

2. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜM

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Cengizkan

Doç Dr. Asuman Türkün

Mücella Yapıcı

Özlem Güvemli

Yaşar Adanalı


15.15 – 15.30

ARA


15.30 – 17.00

3. OTURUM: KENTSEL HİZMETLER ve PLANLAMA POLİTİKALARI

Oturum Yöneticisi: Cemal Gökçe

Prof. Dr. Haluk Gerçek

Dr. Ali Tolga Özden

Y. Şehir Plancısı Feridun Duyguluer


24 OCAK 2014 - CUMA

4. OTURUM: KENT VE YAŞAM HAKKI

Oturum Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zafer Akdemir

Boysan Yakar

Cihan Uzunçarşılı Baysal

Çiğdem Çidamlı

Dr. Hüseyin Demirdizen


10.45 – 11.00

ARA


11.00 – 12.45

5. OTURUM: DOĞAL ÇEVRE, KÜLTÜREL MİRAS ve KENTSEL KİMLİK

Oturum Yöneticisi: Doç. Dr. Gülsün Tanyeli

Prof. Dr. İclal Dinçer

Doç. Dr. Zeynep Eres

Doç. Dr. Ahmet Yaraş

Ahmet Atalık


12.45 – 13.15

ÖĞLE YEMEĞİ


13.15 – 14.45

6. OTURUM: KENT, KÜLTÜR, DEMOKRASİ

Oturum Yöneticisi: Dr.Y. Mimar Doğan Hasol

Behiç Ak

İsmail Erten

Şebnem Sönmez


14.45 – 15.00

ARA


15.00 – 17.00

FORUM VE DEĞERLENDİRME

Forum Yöneticisi: Prof. Dr. Ruşen Keleş


Earlier Event: January 22
Belediye Heykelciliği