Categories


Authors

Anayasaya Mahkemesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda Yer Alan Veya Her İki Ortağın Da Mühendis Olup %50 - %50 Ortak Olduğu İbaresini İptal Etti

TMMOB Mimarlar Odası

16 Temmuz 2013

Anayasa Mahkemesi, 4734 sayılı Kanun’un 62. maddesinin birinci fıkrasının 5812 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen (h) bendindeki;

“Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” biçimindeki son cümlesindeki “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…”  ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, karar vermiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği ile Yapı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki ilgili maddelerin dayanağı olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin (h) bendinin “Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir” şeklindeki 3. cümlesinin iptali için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talebinde bulunulmuştu. Danıştay bu talebimizi kabul ederek Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki ilgili düzenlemelerin dayanağı ortadan kalkmış olup, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir.

Metnin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz:

http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=detail&bid=219&mid=219&tip=0&Recid=14634

Kentlerin Ve Kamusal Alanların Talanına Karşı Uluslararası Meslek Örgütlerinden Dayanışma Ve Destek Çağrısı